Polityka prywatności


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Działając w imieniu Motelu Magnolia, ul. Wrocławska 20 d,e w Domaszczynie, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Motel Magnolia ,wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy, pod numerem NIP:914-139-32-71
1.Pani/Pana dane będą wykorzystywane do:
- świadczenia usług przez Motel Magnolia, przede wszystkim usług noclegowych,
- realizacji zawartej z Motelem Magnolia umowy, w tym czynności administracyjnych    związanych z zawarciem i realizacją umowy, w tym Państwa obsługi przez Recepcję Motelu, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
- rozpatrywania reklamacji, fakturowania, pobierania opłat, ewentualnego dochodzenia należności za wykonane usługi,
- kontroli jakości usług,
- oferowania Pani/Panu bezpośrednio usług realizowanych przez Motel (marketingbezpośredni) oraz  prowadzenia konkursów związanych z promocją usług Motelu, -zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w motelu i na terenie motelu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.

2.Państwa dane kontaktowe oraz dane związane z zamówieniem usługi i zawarciem umowy, których podanie przez Panią/Pana jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy usługi hotelarskiej oraz rezerwacji.
W związku ze świadczeniem usług przez Motel Magnolia przetwarzane będą dane kontaktowe:
imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu,numer NIP,adres korespondencyjny, data urodzenia, dane karty kredytowej.

3.Wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Motel Magnolia przed rozpoczęciem przetwarzania Państwa danych osobowych obowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.
Zebrane dane osobowe są przetwarzane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, w jakich dane zostały zebrane.
Państwa dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania i nie są udostępniane bez Państwa zgody, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym.
Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w systemie informatycznym jak i w formie tradycyjnej.
Motel Magnolia weryfikuje i zapewnia możliwość wykonania każdego Pani/Pana żądania związanego z ochroną Państwa danych osobowych.
Motel Magnolia zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Państwa danych za pomocą przyjętych procedur odpowiadających ryzyku naruszenia Państwa praw i wolności w skutek przetwarzania przez niego Państwa danych osobowych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Motel Magnolia nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Motelu ich dłuższego przechowywania, z uwagi na obowiązki prawne Motelu, zwłaszcza obowiązki podatkowe.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 3 miesiące kalendarzowe od dnia rejestracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą. Zapisane obrazy stanowiące dowód w sprawie mogą być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy.
Dane podczas rezerwacji będą przetwarzane do 2 tygodni po zakończeniu korzystania z usług Motelu, natomiast w celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji lub sporu sądowego przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu,maksymalny okres przechowywania Państwa danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną przez Motel na Pani/Pana rzecz usługą. Okres ten związany jest z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po upływie okresów przetwarzania Państwa dane osobowe zostaną usunięte .

Do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów informatycznych zawierających Pani/Pana dane mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Danych Osobowych.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Motel Magnolia może w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa w określonych sytuacjach udostępniać Państwa dane następującym, godnym zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług przez Motel Magnolia tj. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym. Ponadto w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Państwa dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

Nie przewidujemy przekazywania Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom zajmujący się marketingiem produktów lub usług.

W każdym wypadku wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa przekazanych danych  oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.


4.Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgody na:
-przetwarzanie Państwa danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego ,

-przetwarzanie Państwa danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania faktur za zrealizowane usługi w formie elektronicznej,

-przetwarzanie Państwa danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zamówienia lub zmiany warunków umowy o świadczenie usługi w formie elektronicznej;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego,uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Motelu Magnolia z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
c) prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
d) prawo do sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych, jeśli Pani/Pana dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, na żądaniePaństwa Motel dokonuje ich sprostowania;
e) prawo do usunięcia Państwa danych, jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Motel Magnolia nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego, gdy został wniesiony skuteczny przeciw względem przetwarzania Państwa danych lub konieczność usunięcia Państwa danych wynika z obowiązku prawnego;
f) prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Pana/Panią w formacie do odczytu maszynowego, np. gdyby Państwo chcieli udostępnić je innemu dostawcy usług;
g) prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych w następujących przypadkach

(przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
-jeśli macie Państwo zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych;
-jeśli uważacie, że nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych, ale jednocześnie nie chcecie, abyśmy je usunęli;
-jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Państwo potrzebujecie ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
-jeśli wyraziliście sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

5.Ze swoich uprawnień możecie Państwa skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Motelu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie. 
Motel Magnolia niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem .W celu realizacji Pani/Pana żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Państwa tożsamości, aby Państwa dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
W celu realizacji Państwa żądań, wyrażenia albo cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu, zapraszamy do siedziby Motelu lub skorzystania z poniższych możliwości kontaktu.

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poczta tradycyjna: Motel Magnolia ,ul. Wrocławska 20d,e, 55-095 Mirków
numer telefonu: 722 148 077

6.Jeżeli nie jesteście Państwo zadowoleni z udzielonej przez nas odpowiedzi lub przekazanych informacji  możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z technologii cookies do poprawy jakości obsługi
informacje o cookies